Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Nội dung: Dương bản sao
Bản sao cua ảnh, phim điện ảnh được làm ra từ dương bản trung gian hoặc trực tiếp từ âm bản, dùng để in ra dương bản ảnh và phim điện ảnh