Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Dương bản của tài liệu phim điện ảnh, được làm ra từ âm bản, trên loại phim đặc biệt, dùng để in ra ầm bản sao