Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Nội dung: Dấu đến
Dấu đã được quy ước dùng để đóng lên công văn đến. Thành phần dấu đến gồm: tên cơ quan nhận công văn đến, số đến, ngày vào sổ công văn đến, chuyển cho ai giải quyết, lưu hồ sơ số