Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Dấu ghi rõ mức độ thời gian phải chuyển giao và thi hành của văn bản. Dấu mức độ khẩn được đóng lên gốc trên bên trái, dưới phần ghi trích yếu của văn bản cũng như lên mặt bì của công văn. Mức độ khẩn do người ký văn bản quyết định. Có các mức độ khẩn khác nhau : "khẩn", "thượng khẩn", "hỏa tốc"