Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Dấu ghi rõ mức độ bí mật của văn bản có nội dung thuộc phạm vi bí mật đã được quy định. Dấu mức độ mật được đóng gốc trên bên trái, dưới phần ghi trích yếu của văn bản, mức độ mật do người ký văn bản quyết định. Có các mức độ mật : "mật", "tối mật", "tuyệt mật"