Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Nội dung: Danh mục hồ sơ
Bảng kê có hệ thống các hồ sơ dự kiến lập trong nảtn văn thư của một cơ quan, một đơn vị tổ chức hoặc một ngành, kèm theo ký hiệu và thời hạn bảo quản của mỗi hồ sơ và được xây dựng theo một chế độ đã được quy định. Danh mục hồ sơ là công cụ giúp cho việc lập hồ sơ và quản lý hồ sơ của các cơ quan được thuận tiện