Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Nội dung: Danh sách phông
Sổ thống kê các phông lưu trữ, các sưu tập lưu trữ được bảo quản trong các kho lưu trữ. Sổ thống kê này cho biết tên phông và những thay đổi về thành phần tài liệu của các phông đó trong qúa trình bảo quản