Trang chủ / Tài liệu lưu trữ / Tòa Khâm sứ Trung Kỳ

Tòa Khâm sứ Trung Kỳ

Số lượng tài liệu: 134,5 mét.

w Thời gian tài liệu: 1874 – 1945.

w Loại hình tài liệu : tài liệu hành chính (giấy).

w Tình trạng vật lý: tài liệu đã xuống cấp, hư hỏng, nhiều tài liệu đã bị giòn, mủn và rách nát.

w Công cụ tra cứu: bộ mục lục đánh máy, được đánh số theo thứ tự và hệ thống theo thời gian; bộ thẻ tra cứu được phân loại theo vấn đề mà tài liệu đề cập đến trong phông, được đánh ký hiệu theo Khung phân loại tài liệu Boudet.

  1. LỊCH SỬ ĐƠN VỊ HÌNH THÀNH PHÔNG:

Ngày 15/3/1974, Triều đình nhà Nguyễn ký với Pháp bản Hiệp ước mang tên “Hiệp ước hòa bình và liên minh” tại Sài Gòn [1]. Theo Điều 20 của Hiệp ước này, kể từ năm 1875, Triều đình Huế cho Pháp được đặt một viên Trú sứ (Résident) tại Huế.

Đến ngày 25/8/1883, triều đình Huế lại ký với Pháp một bản Hiệp ước khác[2]. Theo đó, nhà Nguyễn công nhận Nam Kỳ là thuộc địa của Pháp, Bắc và Trung Kỳ là 2 xứ bảo hộ, đặt dưới quyền chỉ đạo của một Tổng Ủy viên (Commissaire général). Tại Trung Kỳ, Pháp đặt một viên Trú sứ.

Theo Hiệp ước ngày 06/6/1884, Pháp đặt chức Tổng Trú sứ (Résident général) tại Huế thay cho Trú sứ trước đây[3]. Viên Tổng

[1] Dương Kinh Quốc: Việt Nam – Những Sự kiện lịch sử – Tập 1. NXB KHXH, Hà Nội – 1981, trang 175

2 Dương Kinh Quốc: Việt Nam – Những Sự kiện lịch sử – Tập 1. NXB KHXH, Hà Nội – 1981, trang 216

3 Dương Kinh Quốc: Việt Nam – Những Sự kiện lịch sử – Tập 1. NXB KHXH, Hà Nội – 1981, trang 234 – 235

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *