Trang chủ / Tài liệu lưu trữ / Hội đồng Tư mật Nam kỳ

Hội đồng Tư mật Nam kỳ

* Số lượng tài liệu: 60,5 mét.

* Thời gian tài liệu: 1864-1932

* Loại hình tài liệu: tài liệu hành chánh (giấy, có một số bản đồ, bản vẽ ).

* Tình trạng vật lý: phần lớn tài liệu bị lão hóa, ố, giòn, rách, mục, chữ mờ.

* Công cụ tra cứu: mục lục hồ sơ, thẻ tạm (30,5 mét).

  1. LỊCH SỬ ĐƠN VỊ HÌNH THÀNH PHÔNG:

Ngày 10 tháng 1 năm 1863, Tổng thống Pháp ban hành Sắc lệnh về tổ chức hành chánh và tài chánh ở Nam Kỳ. Theo Sắc lệnh này thì Thống đốc Nam Kỳ có một Hội đồng Tư vấn (Conseil Consultatif) phụ tá. Thành phần của Hội đồng này được ấn định bằng Nghị định của Bộ Hải quân và Thuộc địa.

Ngày 12/1/1864, Thống đốc Nam Kỳ ra Nghị định ấn định thành phần tạm thời của Hội đồng Tư vấn Nam Kỳ[1]

Ngày 21/8/1869, Hoàng đế Pháp Napoléon ký Sắc lệnh thành lập Hội đồng Tư mật Nam Kỳ[2]. Đây là một tổ chức cai trị cao cấp, có tính chất tư vấn của Pháp ở Nam Kỳ.

Thành phần Hội đồng gồm: Chủ tịch và các ủy viên. Chủ tịch Hội đồng là Thống đốc Nam Kỳ. Chủ tịch đầu tiên của Hội đồng là Thống đốc Ohier.

Chức năng của Hội đồng được quy định giống như chức năng của Hội đồng Tư mật ở Quần đảo Antilles thuộc Pháp tại các Dụ của Triều đình Pháp ngày 09/02/1827 và ngày 22/8/1833[3].

Những văn bản liên quan đến sự thay đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thành phần và quy chế làm việc của Hội đồng Tư mật Nam Kỳ là :

– Sắc lệnh của Tổng thống Pháp ngày 14/10/1874[4].

– Sắc lệnh của Tổng thống Pháp ngày 22/01/1887[5].

– Sắc lệnh của Tổng thống Pháp ngày 22/6/1887[6].

– Sắc lệnh của Tổng thống Pháp ngày 19/11/1887[7].

– Sắc lệnh của Tổng thống Pháp ngày 16/7/1888 (Với Sắc lệnh này thì Chủ tịch Hội đồng Tư mật Nam Kỳ là Toàn quyền Đông Dương (Gouverneur général de L’Indochine)[8].

– Sắc lệnh của Tổng thống Pháp ngày 26/8/1889[9].

– Sắc lệnh của Tổng thống Pháp ngày 27/11/1889[10].

– Sắc lệnh của Tổng thống Pháp ngày 11/9/1901[11].

 

 

– Sắc lệnh của Tổng thống Pháp ngày 4/9/1905[12].

– Sắc lệnh của Tổng thống Pháp ngày 8/9/1910[13].

Ngày 20/10/1911, Tổng thống Pháp đã ký Sắc lệnh quy định chức năng và quyền hạn của Thống đốc Nam Kỳ[14]. Theo Sắc lệnh này, Thống đốc có Hội đồng Tư mật Nam Kỳ phụ tá:

* Thành phần của Hội đồng Tư mật Nam Kỳ gồm:

Chủ tịch Hội đồng là Thống đốc Nam Kỳ.

Các ủy viên gồm:

– Giám đốc phụ trách các phòng thuộc Phủ Thống đốc Nam Kỳ (Directeur des bureaux du Gouvernement de la Cochinchine)

– Tổng chỉ huy quân đội Pháp tại Nam Kỳ (trong trường hợp vắng mặt sẽ được thay bằng một viên sĩ quan cao cấp do Tổng chỉ huy tối cao quân đội Pháp tại Đông Dương chỉ định);

– Quan Biện lý Pháp tại Sài Gòn;

– Giám đốc Sở Công chính (Chef du Service des Travaux publics);

– Hai ủy viên người Pháp và 2 ủy viên người bản xứ có nhiệm kỳ 2 năm do Thống đốc đề cử và được Toàn quyền Đông Dương bổ nhiệm bằng sắc lệnh;

– Chủ sự Văn phòng Thống đốc Nam Kỳ làm thư ký Hội đồng;

– Hai ủy viên dự khuyết người Pháp và hai ủy viên dự khuyết người bản xứ.

Các viên chức cao cấp: Chánh Thanh tra Thuộc địa, Trưởng Phái bộ truyền giáo, Giám đốc Kiểm soát Tài chính được quyền tham dự tất cả các phiên họp của Hội đồng. Và Thống đốc có quyền triệu tập giám đốc các nha, sở dân sự, quân sự tham dự các phiên họp khi bàn thảo những vấn đề có liên quan đến những nhân vật đó.

* Chức năng của Hội đồng Tư mật được quy định lại như sau:

– Góp ý kiến v/v lập ngân sách và quyết toán.

– Góp ý kiến về vấn đề thuế khóa.

– Quy định các khu vực hành chính.

– Xem xét các vụ chuyển nhượng tạm thời hoặc vĩnh viễn đối với công sản hoặc tư sản.

– Góp ý kiến đối với việc mở các khế ước hoặc đấu thầu cung cung cấp vật dụng trị giá từ 1.500 francs trở lên.

– Trưng dụng và thu mua bất động sản.

Ngày 03/7/1913, Tổng thống Pháp lại ra Sắc lệnh v/v thay đổi thành phần Hội đồng Tư mật[15]. Theo đó, viên Tổng Biện lý – Giám đốc Sở Tư pháp Đông Dương sẽ lại thay thế cho viên Biện lý Pháp tại Sài Gòn.

Hội đồng Tư mật Nam Kỳ tồn tại và hoạt động cho đến năm 1946, khi viên Cao ủy Pháp (Haut-Commissaire de France) tại Đông Dương ra Sắc lệnh ngày 18/7/1946 cho tạm ngưng hoạt động đối với các Hội đồng Tư mật và Hội đồng Bảo hộ tại Đông Dương[16]. Kể từ đây, những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của các hội đồng này sẽ do viên Cao ủy Pháp trực tiếp quyết định sau khi tham khảo ý kiến của viên Tổng Biện lý hoặc viên Biện lý Pháp đại diện cho viên Tổng Biện lý.

  1. NỘI DUNG KHÁI QUÁT TÀI LIỆU CỦA PHÔNG:

Một phần tài liệu của phông Hội đồng Tư mật Nam Kỳ đã được xác định nội dung. Thành phần chủ yếu của phông bao gồm:

– Các sổ ghi biên bản họp Hội đồng Tư mật Nam Kỳ.

– Hồ sơ các cuộc họp Hội đồng Tư mật Nam Kỳ.

– Tài liệu về việc chuyển nhượng, mua bán, thuê bất động sản.

– Tài liệu về xây dựng, sửa chữa các công trình bệnh viện, trụ sở các cơ quan…

– Tài liệu về khai thác nước uống ở Sài Gòn, Tây Ninh.

– Tài liệu về ngân sách địa phương Nam Kỳ và ngân sách các tỉnh ở Nam Kỳ.

– Các khế ước cung cấp vật liệu, hóa chất, dụng cụ văn phòng, lúa gạo, củi, dầu dừa, cá khô, trà…

– Các điều kiện sách liên quan đến việc đấu thầu cung cấp sữa, thực phẩm cho các bệnh viện…

[1] Bulletin Officiel de la Cochinchine Française 1864, pages 16 – 17

[2] Répertoire législative de la Cochinchine 1889, pages 667 – 885

[3] Répertoire législative de la Cochinchine 1889, pages 667 – 885

[4] Répertoire législative de la Cochinchine 1889, pages 667 – 885

[5] Répertoire législative de la Cochinchine 1889, pages 667 – 885

[6] Répertoire législative de la Cochinchine 1889, pages 667 – 885

[7] Répertoire législative de la Cochinchine 1889, pages 667 – 885

[8] Bulletin Officiel de la Cochinchine 1888,  pages  459 – 461

[9] Bulletin Officiel de la Cochinchine 1888,  pages  459 – 461

[10] Bulletin Officiel de la Cochinchine 1890,  pages  43 – 44

[11] Bulletin Officiel de l’Indochine 1902: série Cochinchine-Cambodge, pages  35 – 36

[12] Bulletin Officiel de l’Indochine 1906: série Cochinchine-Cambodge,  pages  147-149

[13] Bulletin Officiel de l’Indochine 1910: série Cochinchine-Cambodge, pages 1.171 – 1.173.

[14] Bulletin administratif de la Cochinchine 1911, pages 3208 – 3210

[15] Bulletin Officiel de l’Indochine 1913: série Cochinchine-Cambodge, pages 770-772

[16] Journal Officiel de la Fédération indochinoise 1946, page 519

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *