Daily Archives: 18/10/2015

Henry Ford và Thượng Đế

images (11)

Henry Ford, người Mỹ, Vua ô tô trước đây. Chết, được gặp Thượng Đế. Ông bảo Ngài thế này:   “Ngài là đấng sáng tạo, Nhà thiết kế tài ba, Nhưng có cái không ổn, Khi tạo ra đàn bà.”   Thượng Đế nghe, khó chịu, Nhưng phục thiện, nên ...

Read More »

Hướng dẫn số 822/HD-VTLTNN hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng.

thamluan

Ngày 26 tháng 8 năm 2015, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã ban hành Hướng dẫn số 822/HD-VTLTNN hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng. Nội dung chính của Hướng dẫn như sau: Phạm vi, đối ...

Read More »