Trang chủ / Đề cương | Bài giảng / Đề cương bài giảng chuyên đề: Lịch sử Lưu trữ Việt Nam

Đề cương bài giảng chuyên đề: Lịch sử Lưu trữ Việt Nam

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC

 

 1. Tên môn học: LỊCH SỬ LƯU TRỮ VIỆT NAM
 2. Số tín chỉ: 02, bao gồm: lý thuyết: 15 tiết; thuyết trình, thực hành, thảo luận: 15 tiết
 3. Trình độ: Kiến thức ngành cho sinh viên năm thứ 3, thứ 4; thuộc khối kiến thức chuyên nghiệp.
 4. Phân bổ thời gian:

– Lên lớp: 15 tiết

            – Tự nghiên cứu giáo trình và tài liệu tham khảo:  50 tiết

            – Thuyết trình, thảo luận và làm bài tập ở lớp: 15 tiết.

 1. Điều kiện tiên quyết: Đã học xong chương trình đại cương và cơ sở ngành
 2. Mục tiêu của môn học: Trang bị những kiến thức cơ bản về lịch sử lưu trữ Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử; từ đó nắm được tòan cảnh lưu trữ Việt Nam; rút ra được những bài học kinh nghiệm của quá khứ; tìm ra những nhiệm vụ, giải pháp phát triển lưu trữ Việt Nam trong giai đọan mới.
 3. Mô tả văn tắt nội dung môn học:

– Sự hình thành tài liệu thành văn ở VN

– Quá trình xây dựng và phát triển công tác lưu trữ (CTLT) qua các thời kỳ lịch sử VN. Trong mỗi thời kỳ sinh viên cần nắm vững các vấn đề cơ bản như: 1) Quá trình xây dựng và ban hành các văn bản pháp luật chủ yếu của Nhà nước về lưu trữ; 2) Các mặt hoạt động chủ yếu của CTLT như: thu thập, bổ sung tài liệu lưu trữ (TLLT); bảo quản, bảo vệ TLLT; tổ chức sử dụng TLLT, vv..3) Xây dựng hệ thống tổ chức lưu trữ; 4) Đào tạo, bồi dưỡng, chế độ tuyển dụng công chức, viên chức lưu trữ vv..

– Những thành tựu của LTVN trong 65 năm dưới chế độ mới (1945-2010);

– Bài học kinh nghiệm từ quá khứ và những nhiệm vụ phát triển LTVN trong giai đọan mới

 1. Nhiệm vụ của sinh viên:

– Dự học trên lớp: tối thiểu là 80% tổng số tiết học;

– Làm bài tập kiểm tra trên lớp;

– Đọc giáo trình, tài liệu tham khảo do giáo viên đưa trước;

– Tham gia thuyết trình trên lớp và thảo luận theo nhóm.

 1. Tài liệu học tập:

            – Tài liệu học tập chính:

            Nguyễn Văn Thâm – Vương Đình Quyền – Đào Thị Diến – Nghiêm Kỳ Hồng (2010), Lịch sử lưu trữ Việt Nam, Nxb. Đại học Quốc gia, Tp. HCM;

– Tài liệu tham khảo:

   1) Cục Lưu trữ Nhà nước (1987), Công tác lưu trữ VN, Nxb KHXH, HN;

   2) Đào Thị Diến (1993): Nghị định của Toàn quyền Đông Dương ngày 26/12/1918 về công tác lưu trữ của Đông Dương, Tạp chí Lưu trữ Việt Nam số 4/1993;

3) Đào Thị Diến (1995): Sự thành lập Kho lưu trữ Nam Kỳ – cơ quan lưu trữ có tính chất khu vực đầu tiên ở Đông Dương, Tạp chí Lưu trữ Việt nam số 3/1995.

4) Đại Việt sử ký toàn thư, tập 1-3 (2004), Nxb Khoa học xã hội, HN;

   5) Nghiêm Kỳ Hồng (Chủ biên, 1998): Xây dựng, ban hành, quản lý văn bản và công tác văn thư –  lưu trữ – NXB Chính trị Quốc gia, HN;

6) Những văn kiện chủ yếu của Đảng và Nhà nước về công tác công văn giấy tờ và công tác lưu trữ, 1982) Cục Lưu trữ Nhà nước xuất bản, HN;

7) Nghiêm Kỳ Hồng (2006): Những chủ trương quan trọng về phát triển công tác lưu trữ ở nước ta trong 20 năm đổi mới (1986-2005), Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Công cuộc đổi mới ở Việt Nam – Những vấn đề khoa học và thực tiễn”, Nxb Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh;

  8) Lê triều hình luật (1998), Nxb Văn hóa, HN;

  9) Vương Đình Quyền (2002), Văn bản QLNN và công tác công văn giấy tờ thời phong kiến Việt Nam, Nxb CTQG, HN;

10) Vương Đình Quyền (1995): Minh Mạng vị hoàng đế khai sáng văn khố triều Nguyễn, Tạp chí Xưa và Nay số 7/1995;

11) Vương Đình Quyền (1993): Công tác lưu trữ của chính quyền TW triều Nguyễn, Tạp chí Lưu trữ Việt Nam, số 2/1993;

12) Vương Đình Quyền: Các mốc lịch sử quan trọng của Lưu trữ Việt Nam, Hội nghị khoa học Khoa Lưu trữ học và Quản trị Văn phòng;

13) Nguyễn Văn Thâm-Nghiêm Kỳ Hồng (2006), Lưu trữ Việt Nam-Những chặng đường phát triển, Nxb CTQG, HN;

 1. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

–  Đánh giá trong quá trình học:

   + Dự lớp: 80% tổng số tiết

   + Thảo luận theo nhóm

   + Thuyết trình trước lớp.

–  Đánh giá khi thi hết học phần.

 1. Thang điểm đánh giá: 10 (mười), điểm đạt là từ 5 trở lên
 2. Nội dung chi tiết môn học:

Chương 1. LƯU TRỮ VIỆT NAM THỜI PHONG KIẾN (5 tiết)

1.1. Tài liệu thành văn ở Việt Nam thời phong kiến

1.2. Lưu trữ Việt Nam từ đầu thời kỳ độc lập tự chủ

(đầu thế kỷ thứ X) đến cuối thế kỷ XVIII

1.3. Lưu trữ Việt Nam thời Nguyễn

Chương 2. LƯU TRỮ VN THỜI THUỘC PHÁP (1858-1945) (5 tiết)

2.1. Lưu trữ của chính quyền thuộc địa trước năm 1917

2.2. Lưu trữ của chính quyền thuộc địa từ năm 1917 – 1945

2.3. Bảo vệ và sử dụng tài liệu văn kiện của Đảng trong thời kỳ trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945

Chương 3. LƯU TRỮ VIỆT NAM TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY (15 tiết)

3.1. Lưu trữ Việt Nam thời kỳ 1945 – 1954

3.2. Lưu trữ Việt Nam thời kỳ 1954-1975

3.3. Lưu trữ Việt Nam từ năm 1975 đến nay (1975 – 1985)

3.3.1. Lưu trữ Việt Nam trong 10 năm xây dựng CNXH trên phạm vi cả nước

3.3.2. Lưu trữ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới (Từ năm 1986 đến nay)

3.4. Những thành tựu chủ yếu của 65 năm phát triển lưu trữ Việt Nam (1945-2010)

Chương 4. BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ QUÁ KHỨ VÀ MẤY VẤN ĐỀ VỀ PHÁT TRIỂN LƯU TRỮ VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI (5 tiết)

 1. Kế họach giảng dạy và học tập cụ thể

Số buổi Nội dung môn học Số tiết Nội dung học tập

của sinh viên

Số tiết
1 Chương 1, tiết 1.1, 1.2, 1.3 5 Đọc tài liệu học tập:

– Nguyễn Văn Thâm – Nghiêm Kỳ Hồng, … (2010), Lịch sử lưu trữ Việt Nam, Nxb. Đại học Quốc gia, Tp. HCM, tr 9-115;

 

10
1 Chương 2, tiết 2.1, 2.2, 2.3 5 Đọc tài liệu học tập:

– Nguyễn Văn Thâm – Nghiêm Kỳ Hồng, … (2010), Lịch sử lưu trữ Việt Nam, Nxb. Đại học Quốc gia, Tp. HCM, tr 116-163;

 

10
3 Chương 3, tiết 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 15 Đọc tài liệu học tập:

– Nguyễn Văn Thâm – Nghiêm Kỳ Hồng, … (2010), Lịch sử lưu trữ Việt Nam, Nxb. Đại học Quốc gia, Tp. HCM, tr 164-305;

20
1 Chương 4, tiết 4.1 5 Đọc tài liệu học tập:

– Nguyễn Văn Thâm -Nghiêm Kỳ Hồng, … (2010), Lịch sử lưu trữ Việt Nam, Nxb. Đại học Quốc gia, Tp. HCM, tr 306-325;

10
         

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *