Trang chủ / Đề cương | Bài giảng / Đề cương bài giảng chuyên đề: Thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính

Đề cương bài giảng chuyên đề: Thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC

 1. Tên môn học: THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 1. Số tín chỉ: 2 TC; bao gồm: lý thuyết: 1,5 TC; thực hành/TL: 0,5 TC.
 1. Trình độ: dành cho sinh viên năm thứ 3/4; thuộc khối kiến thức chuyên nghiệp (cơ sở ngành).
 2. Phân bổ thời gian:

– Lý thuyết: 23 tiết

– Thực hành: 15 tiết

 1. Điều kiện tiên quyết: Môn này cần học sau các môn: Quản trị học đại cương, Hành chính công, Luật hành chính, Lịch sử và tổ chức cơ quan nhà nước, Tổng quan về công tác văn thư, Lưu trữ học đại cương
 2. Mục tiêu của môn học: Giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính; có kỹ năng tham gia giải quyết các TTHC gắn với công tác chuyên môn sẽ làm trong tương lai
 3. Mô tả vắn tắt nội dung môn học:

– Sơ lược về nền HCNN và CCHCNN

– Những hiểu biết cơ bản về TTHC: khái niệm, đặc điểm, phân loại, ý nghĩa, nguyên tắc xây dựng TTHC; nghĩa vụ, trách nhiệm của các cơ quan NN đối với TTHC; các giai đoạn thực hiện TTHC

– Cải cách TTHC: Vị trí; căn cứ, yêu cầu thực hiện CCTTHC; CCTTHC trong chương trình tổng thể CCHCNN (2001-2010); Đề án đơn giản hóa TTHC 2007-2010; Sơ lược về CCTTHC trong công tác VP, VT và LT.

 1. Nhiệm vụ của sinh viên:

– Dự lớp đầy đủ: tối thiết là 80% tổng số tiết học;

– Làm bài tập;

– Tự đọc giáo trình, tài liệu tham khảo.

 1. Tài liệu học tập:

– Tài liệu học tập chính:

Học viện Hành chính Quốc gia (2007), Giáo trình Thủ tục hành chính, Khoa học và kỹ thuật, HN;

– Tài liệu tham khảo:

1) Học viện Hành chính Quốc gia (2003), Quản lý hành chính nhà nước (Chương trình bồi dưỡng chuyên viên), HN;

2) Thủ tướng Chính phủ (2010), Chương trình tổng thể CCHC giai đọan 2001-2010;

3) Thủ tướng Chính phủ (2010), Đề án đơn giản hóa TTHC trên các lĩnh vực QLNN, giai đoạn 2007-2010;

4) Phạm Hồng Thái – Đinh Văn Mậu (2009), Luật hành chính Việt Nam, Giao thông vận tải, HN;

5) Nghiêm Kỳ Hồng (2007), Văn phòng các cơ quan HCNN với công cuộc CCHCNN hiện nay, Hội thảo khoa học CCHCNN ở Việt Nam – nhìn từ góc độ sử học, do Khoa Lịch sử tổ chức tại Tp HCM;

6) Webside về TTHC của Bộ Nội vụ, Cục VT và LTNN.

 1. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

– Kiểm tra giữa kỳ: 30% tổng điểm

– Thi hết môn: 70% tổng điểm

– Dự lớp: phải tham dự tối thiểu 80% các buổi học lý thuyết sinh viên mới được phép dự thi.

 1. Thang điểm: thang điểm 10 (mười), điểm đạt là từ 5 trở lên.
 2. Nội dung chi tiết môn học:

Chương 1: Hành chính nhà nước và cải cách HCNN (5 tiết)

1.1. Khái niệm

1.1.1. Hành chính

1.1.2. Hành chính công

1.1.3. Phân biệt hành chính công – Hành chính tư

            1.2. Nền hành chính NN

            1.3. Cải cách hành chính nhà nước

1.3.1. Khái niệm

1.3.2. Nội dung CCHCNN

1.3.3. Sự cần thiết của CCHCNN

Chương 2: Thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính (18 tiết)

2.1. Một số vấn đề cơ bản về TTHC (10 tiết)

2.1.1. Khái niệm

2.1.2. Đặc điểm của TTHC

2.1.3. Phân lọai TTHC

2.1.4. Ý nghĩa của TTHC

2.1.5. Nguyên tắc xây dựng TTHC

2.1.6. Yêu cầu và nghĩa vụ của cơ quan NN đối với TTHC

2.1.7. Các giai đọan thực hiện TTHC

2.2. Cải cách TTHC (5 tiết)

2.2.1. Vị trí

2.2.2. Những căn cứ để tiến hành CCTTHC

2.2.3. Yêu cầu của CCTTHC

2.2.4. CCTTHC trong Chương trình CCHCNN giai đọan 2001-2010

2.3. TTHC và CCTTHC trong công tác VP, VT và LT (3 tiết)

2.3.1. Văn phòng với CCTTHC

2.3.2. Thủ tục văn thư

2.3.3. Xây dựng và cải cách một số TTHC trong công tác VP, VTvà LT

 1. Kế hoạch giảng dạy và học tập cụ thể:

 

Số buổi Nội dung

môn học

Số tiết Nội dung học tập

của sinh viên

Số tiết
1 Chương 1, tiết 1.1, 1.2, và 1.3 5 Đọc tài liệu tham khảo:

1. Học viện Hành chính Quốc gia (2003), Tài liệu bồi dưỡng về Quản lý hành chính nhà nước (Chương trình chuyên viên), HN, tr 157-184

2. Thủ tướng Chính phủ (2010), Chương trình tổng thể CCHC giai đọan 2001-2010;

 

10
2 Chương 2, tiết 2.1 10 Đọc giáo trình: Học viện Hành chính Quốc gia (2007), Giáo trình Thủ tục hành chính, thủ tục hành chính, tr 5-39 15
1 Chương 2, tiết 2.2 5 Đọc giáo trình: Học viện Hành chính Quốc gia (2007), Giáo trình Thủ tục hành chính, thủ tục hành chính, tr 103-144 10
1 Chương 2, tiết 2.3 3 Đọc tài liệu tham khảo:

– Nghiêm Kỳ Hồng (2007), Văn phòng các cơ quan HCNN với công cuộc CCHCNN hiện nay,

Webside về TTHC của Bộ Nội vụ, Cục VT và LTNN.

 

5

                                                          

 1. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2011

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *