Daily Archives: 24/12/2015

Một số kết quả nghiên cứu của Đề tài khoa học cấp Bộ “Công tác văn thư trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử Việt Nam”

so hoa3

Ngày 27 tháng 8 năm 2015, Viện Khoa học tổ chức nhà nước (Bộ Nội vụ) đã có Quyết định số 90/QĐ-VKH công nhận kết quả thực hiện Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Công tác văn thư trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử Việt ...

Read More »

Công văn số 1297/VTLTNN-NVTW ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước hướng dẫn phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2016 đối với các cơ quan, tổ chức Trung ương

thamluan

Ngày 17 tháng 12 năm 2015, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành Công văn số 1297/VTLTNN-NVTW gửi Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nước; Viện Kiểm soát nhân dân tối cao; Tòa án ...

Read More »