Trang chủ / Văn bản QPPL / Công tác lưu trữ / Công văn số 1297/VTLTNN-NVTW ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước hướng dẫn phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2016 đối với các cơ quan, tổ chức Trung ương

Công văn số 1297/VTLTNN-NVTW ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước hướng dẫn phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2016 đối với các cơ quan, tổ chức Trung ương

Ngày 17 tháng 12 năm 2015, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành Công văn số 1297/VTLTNN-NVTW gửi Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nước; Viện Kiểm soát nhân dân tối cao; Tòa án nhân dân tối cao; Kiểm toán nhà nước; Các Tập đoàn kinh tế nhà nước về việc hướng dẫn phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2015 của các cơ quan, tổ chức trung ương.

Theo Công văn số 1297/VTLTNN-NVTW, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước hướng dẫn phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2015 của các cơ quan, tổ chức trung ương với một số nội dung chính như sau:

  1. Nhiệm vụ thường xuyên

+ Về quản lý công tác văn thư, lưu trữ: Tuyền truyền, phổ biến pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy văn thư, lưu trữ của các cơ quan, đơn vị; bố trí người làm công tác văn thư, lưu trữ theo vị trí việc làm và có đủ tiêu chuẩn theo quy định; đào tạo, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, đồng thời tạo điều kiện cho người làm công tác văn thư, lưu trữ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ phụ cấp trách nhiệm, độc hại, bảo hộ lao động và các chế độ khác cho công chức, viên chức làm công tác lưu trữ theo quy định của pháp luật hiện hành; xây dựng, ban hành văn bản quản lý, hướng dẫn về công tác văn thư, lưu trữ; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

+ Về hoạt động nghiệp vụ văn thư, lưu trữ:

Tổ chức hướng dẫn thực hiện các hoạt động nghiệp vụ văn thư như soạn thảo, ban hành văn bản; quản lý văn bản đi, đến; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; quản lý và sử dụng con dấu theo đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện các quy định của pháp luật về: thu thập tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu lưu trữ; tiêu hủy tài liệu hết giá trị; thực hiện chế độ bảo vệ, bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ; tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ hiệu quả, bảo đảm giữ gìn bí mật tài liệu lưu trữ theo quy định.

+ Về hiện đại hóa công tác văn thư, lưu trữ: ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý văn bản và quản lý tài liệu lưu trữ của cơ quan, tổ chức; xây dựng cơ sở dữ liệu để quản lý tài liệu lưu trữ và phục vụ khai thác tài liệu; triển khai thực hiện Hướng dẫn số 822/HD-VTLTNN ngày 26 tháng 8 năm 2015 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng; triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học về văn thư, lưu trữ.

  1. Nhiệm vụ trọng tâm

+ Xây dựng Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành.

+ Xây dựng danh mục hồ sơ và chỉ đạo việc lập hồ sơ công việc, giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan.

+ Bố trí kinh phí chỉnh lý tài liệu, giải quyết dứt điểm tình trạng tài liệu còn tồn đọng.

+ Thực hiện nghiêm chế độ giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử đối với các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức phản ánh bằng văn bản về Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước theo địa chỉ: Số 12 phố Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội hoặc trao đổi qua điện thoại số 04.38327008 để cùng phối hợp giải quyết.

Chi tiết Công văn số 1297/VTLTNN-NVTW mời xem tại đây.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *