Trang chủ / Tài liệu lưu trữ / Phông Văn phòng tỉnh Hà Tiên

Phông Văn phòng tỉnh Hà Tiên

  • Số lượng tài liệu: 9 mét.
  • Thời gian tài liệu: 1893 – 1924.
  • Loại hình tài liệu: Tài liệu hành chính (giấy).
  • Tình trạng vật lý: Tài liệu trong phông đã xuống cấp, hầu hết đã bị ố, giòn, mủn và rách nát.
  • Công cụ tra cứu: Bộ mục lục phông Phủ Thống đốc Nam Kỳ cũ.
  1. LỊCH SỬ ĐƠN VỊ HÌNH THÀNH PHÔNG [1]:

Ngày 5 tháng 01 năm 1876, Đô đốc Duperré, Tổng chỉ huy lực lượng viễn chinh Pháp tại Nam Kỳ ra Nghị  định phân chia toàn bộ Nam Kỳ thành 4 khu vực hành chánh lớn (circonscription administrative) là: Sài Gòn, Mỹ Tho, Vĩnh Long, Bassac [2]. Theo đó, Khu vực Bassac gồm 6 tiểu khu: Châu Đốc, Hà Tiên, Long Xuyên, Rạch Giá, Cần Thơ, Sóc Trăng. Như vậy tiểu khu Hà Tiên được chính thức thành lập từ đây. Và kể từ ngày 01/01/1900, các tiểu khu tại Nam Kỳ được đổi gọi là tỉnh [3].

Ngày 09/02/1913, Toàn quyền Đông Dương ra nghị định v/v sáp nhập tỉnh Hà Tiên  vào tỉnh Châu Đốc [4].

Ngày 29/2/1924, Toàn quyền Đồng Dương lại ra nghị định v/v tái lập các tỉnh Hà Tiên, tách ra từ tỉnh Châu Đốc [5].

Cũng giống như tất cả các tỉnh khác tại Nam Kỳ, việc điều hành công việc hành chính tại tỉnh Hà Tiên do một viên Chánh Tham biện – Chủ tỉnh người Pháp đảm nhiệm. Chủ tỉnh có các cơ quan phụ tá là Sở Tham biện và Hội đồng tiểu khu (sau đổi gọi là Hội đồng hàng tỉnh).

  1. NỘI DUNG KHÁI QUÁT TÀI LIỆU CỦA PHÔNG:

Tài liệu trong phông chưa được sắp xếp, hệ thống, chủ yếu là tà liệu quản lý hành chính, sổ sách kế toán, nội dung như sau:

– Tài liệu về các phiên họp Hội đồng tỉnh Hà Tiên.

– Sổ lưu điện tín đi.

– Sổ kiểm soát ngoại kiều Á châu.

– Tài liệu về ngân sách tỉnh.

– Sổ kiểm soát lương bổng nhân viên người Âu và bản xứ.

– Sổ theo dõi, kiểm kê tài sản, vật liệu.

– Sổ theo dõi lệnh chi ngân sách tỉnh.

– Sổ theo dõi thu các sắc thuế, miễn giảm thuế.

– Sổ theo dõi trâu, bò, ghe.

– Các sổ sách kế toán khác.

[1] Xem phông Văn phòng tỉnh Bà Rịa

[2] Dương Kinh Quốc: Việt Nam – Những Sự kiện lịch sử – Tập 1. NXB KHXH, Hà Nội – 1981, trang 177 – 178

[3] Đông pháp tập san (Journal Officiel de l’Indochine Française) – 1900, trang 30

[4] Nam Kỳ Hành chính tập san (Bulletin administratif de la Cochinchine) – 1913, trang 588 – 589

[5] Đông pháp tập san (Journal Officiel de l’Indochine Française) – 1924, trang 489

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *