Trang chủ / Công bố tài liệu / Kỷ niệm ngày Cách mạng tháng Tám và Ngày Quốc khánh 2-9 qua tài liệu lưu trữ

Kỷ niệm ngày Cách mạng tháng Tám và Ngày Quốc khánh 2-9 qua tài liệu lưu trữ

Cách mạng Tháng 8 năm 1945 thành công, đánh dấu bước ngoặt lịch sử vĩ đại, thắng lợi vô cùng to lớn trên con đường cứu nước và giải phóng dân tộc Việt Nam. Thắng lợi này là kết quả của truyền thống yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất, kiên cường của dân tộc ta được hun đúc trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Ngay sau ngày độc lập, Đảng và Nhà nước đã có những sách lược đúng đắn nhằm giữ vững chính quyền non trẻ vừa mới được thành lập trước những thử thách và khó khăn tưởng chừng khó vượt qua. Độc lập chưa được bao lâu, bờ cõi vẫn chưa yên tiếng súng, cả dân tộc bước vào cuộc trường kỳ kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp.

     Trong những năm tháng đó, để phát huy truyền thống yêu nước và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm thi đua, học tập tinh thần quật khởi của cuộc Cách mạng Tháng Tám, quân và dân ta trong cả nước đã đồng lòng khắp nơi tổ chức kỷ niệm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

 Trong những lễ kỷ niệm đó, tại Ty Thông tin tỉnh Thừa thiên – Thuận Hoá ngày 19-8-49, qua tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV, Phông Phủ Thủ hiến Trung Việt, hồ sơ 1200, hồ sơ về hoạt động chính trị của Việt Minh tại các tỉnh Trung Việt năm 1950 ta thấy rõ hơn tinh thần yêu nước, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong những thời khắc gian khó này.

 “Cách mạng Tháng 8 đã đem lại độc lập tự chủ cho dân tộc Việt Nam. Toàn dân Việt Nam cương quyết giữ vững nền độc lập dân chủ ấy. Chính vì thế, chúng ta đã hy sinh xương máu và của cải, quyết kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược. Chính vì thế, chúng ta đã kháng chiến dẻo dai trên bốn năm nay. Càng kháng chiến chúng ta càng đoàn kết và càng mạnh.

Ngày kỷ niệm Cách mạng Tháng 8 năm nay đến giữa lúc lực lượng ta đang lên, kẻ địch càng suy yếu. Nó đến giữa lúc đại thắng của mặt trận dân chủ thế giới. Nó đến giữa lúc cuộc kháng chiến của ta đang tiến mạnh trên giai đoạn cầm cự Chuẩn bị Tổng phản công; Nó đến với sự rộn rịp tưng bừng sôi nổi của phong trào thi đua ái quốc với lòng tin tưởng mãnh liệt của nhân dân.

Ngày vinh quang của dân tộc không còn xa. Nhưng chúng ta cần ôn lại lời dạy của Hồ Chủ tịch trong dịp kỷ niệm ngày Độc lập năm ngoái (2-9-48):“Càng gần đến bước thành công con đường kháng chiến càng gay go, chúng ta cần phải động viên toàn thể lực lượng, tinh thần và vật chất để thúc đẩy công việc kiến quốc. Chúng ta động viên mọi lực lượng bằng cách thi đua ái quốc, mỗi một người công dân Việt Nam đều phải hăng hái tham gia, đều phải xung phong trong việc thi đua, bằng cách thi đua”. Hỡi bộ đội và đồng bào Thừa thiên, theo lời chỉ dẫn của vị Cha già thân mến chúng ta quyết hăng hái thi đua, thúc dục nhau thi đua trong mọi ngành, mọi việc, mọi công việc hàng ngày.“Bằng cách thi đua, chúng ta sẽ đập tan mọi âm mưu quân sự và chính trị của bọn thực dân và hoàn thành Độc lập Thống nhất thật sự”.

Với tinh thần quật khởi của Cách mạng Tháng 8, chúng ta hãy tiến lên! Tiến lên để kết thúc kế hoạch xuân hè. Tiến lên để mở đầu cho kế hoạch thu đông sắp tới. Ngày trước với quyết tâm của toàn dân chúng ta đã làm được cuộc Cách mạng Tháng 8. Ngày nay thêm vào sự quyết tâm đó, chúng ta có cả một tổ chức guồng máy chính quyền nhân dân rộng lớn, một bộ đội quốc gia hùng mạnh và gan dạ và nhất là có một kho kinh nghiệm của 4 năm kháng chiến.

Chúng ta nhất định hoàn thành sự nghiệp Cách mạng Tháng 8, quét sạch bọn xâm lăng ra khỏi đất nước để thực hiện Độc lập Thống nhất Dân chủ Phú cường.

Tinh thần Cách mạng Tháng 8 muôn năm!

Tích cực thi đua cầm cự Chuẩn bị Tổng phản công.

Tất cả đều chiến thắng.

Việt Nam Độc lập và Thống nhất muôn năm!

Hồ Chủ tịch muôn năm!

Thừa thiên ngày 19-8-49

Ty Thông tin Thừa thiên – Thuận Hoá”

TT4_001

Hơn 70 năm trôi qua, phát huy tinh thần quật khởi Cách mạng Tháng Tám, dưới sự lãnh của Đảng, đồng bào và chiến sĩ cả nước đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Nguyễn Thị Hồng Loan – TTLTQG IV

Tài liệu tham khảo:

– Hồ sơ 1200, Hồ sơ về hoạt động chính trị của Việt Minh tại các tỉnh Trung Việt năm 1950, Phông Phủ Thủ hiến Trung Việt, nguồn Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV.

Nguồn: archives.gov.vn

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *