Trang chủ / Công bố tài liệu / Thư “Kính cáo đồng bào” của Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh), ngày 6/6/1941

Thư “Kính cáo đồng bào” của Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh), ngày 6/6/1941

Bức thư hiện đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, khối tài liệu sưu tầm, hồ sơ 02.

           Ngày 2/9/1945, tại Quảng Trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch  Hồ Chí Minh thay mặt quốc dân đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tuyên bố nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, đánh dấu sự thắng lợi hoàn toàn của Cách mạng Tháng Tám. Đây là thắng lợi của ý chí độc lập tự chủ, tự lực, tự cường của dân tộc Việt Nam mở đầu kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam – kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của toàn dân tộc Việt Nam, với tinh thần yêu nước sâu sắc, khi Đảng đứng ra kêu gọi và lãnh đạo kháng chiến chống giặc thì mọi người đã hăng hái hưởng ứng, tạo nên sức mạnh to lớn để chiến thắng kẻ thù. Đặc biệt, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là minh chứng về vai trò lãnh đạo đúng đắn, tài tình của Đảng, Bác Hồ, đã tuyên truyền, kêu gọi, động viên, giác ngộ và tổ chức được các tầng lớp nhân dân đoàn kết dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng trong một mặt trận dân tộc thống nhất.

Sau 30 năm bôn ba khắp năm Châu tìm đường cứu nước, khi trở về nước, tiếp nối tinh thần Hội nghị lần thứ VIII của Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, Người đã có bức thư “Kính cáo đồng bào” kêu gọi toàn thể nhân dân đoàn kết để đánh đuổi Pháp, Nhật.

Bức thư như lời hiệu triệu của non sông nhằm tập hợp, xây dựng lực lượng cách mạng, bằng việc khơi dậy tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc của các tầng lớp nhân dân, động viên nhân dân phát huy tinh thần tự lực tự cường, dùng sức mình để tự giải phóng cho mình. Bức thư hiện đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, khối tài liệu sưu tầm, hồ sơ 02.

Sau đây là nội dung bức thư:

KÍNH CÁO ĐỒNG BÀO

Hỡi các bậc phụ huynh!

Hỡi các hiền nhân, chí sĩ!

Hỡi các bạn, sĩ, nông, công, thương, binh!

Pháp đã mất nước cho Đức. Thế lực của chúng ở ta đã điêu tàn. Song đối với chúng ta, chúng tăng sưu tăng thuế để vơ vét tài sản. Chúng khủng bố trắng để giết hại nhân dân. Đối với ngòai, chúng im hơi lặng tiếng, cắt đất cho Xiêm, chúng quỳ gối chắp tay đầu hàng Nhật Bản. Dân ta một cổ hai tròng. Đã làm trâu ngựa cho Tây, lại làm nô lệ cho Nhật.

 Kinh cao_001

   Trang đầu bức thư “Kính cáo đồng bào” của Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh), ngày 6/6/1941.

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, khối tài liệu sưu tầm

  Trước tình cảnh đau đớn, xót xa ấy, ta có chịu khoanh tay chờ chết không?

Không, quyết không! Hơn 20 triệu con Lạc cháu Hồng quyết không chịu làm vong quốc nô lệ mãi!

Bảy tám mươi năm nay dưới quyền thống trị của giặc Pháp, chúng ta luôn luôn tranh đấu giành quyền độc lập tự do. Tấm gương oanh liệt của các bậc lão tiền bối như Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Lương Ngọc Quyến còn treo đó. Tinh thần anh dũng của các bậc liệt sĩ ở Thái Nguyên, Yên Bái, Nghệ An hãy còn đây.

Những cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ, Bắc Sơn, Đô Lương vừa rồi đã chứng tỏ rằng: Đồng bào ta quyết noi gương người xưa, phấn đấu hy sinh đặng phá tan xiềng xích.

Việc lớn chưa thành không phải vì đế quốc mạnh, nhưng một là vì cơ hội chưa chín, hai là vì dân ta chưa hiệp lực đồng tâm.

Nay cơ hội giải phóng đến rồi, đế quốc Pháp bên Âu đã không thể tự cứu, càng không thể cứu bọn thống trị Pháp ở ta. Đế quốc Nhật đã bị sa lầy ở Trung Hoa, lại đương gay go với Anh – Mỹ. Hiện thời muốn đánh Nhật, ta chỉ cần một điều: Toàn dân đoàn kết.

 Hỡi các bậc phụ huynh! Hỡi các bậc hiền huynh chí sĩ! Mong các ngài noi gương phụ lão đời nhà Trần, trước hoạ giặc Nguyên xâm lấn, đã nhiệt liệt hô hào con em tham gia sự nghiệp cứu quốc.

Hỡi các bậc phú hòa yêu nước, thương nòi! Hỡi các bạn công, nông, binh, thanh niên, phụ nữ, công chức, tiểu thương!

Trong lúc này quyền lợi dân tộc giải phóng cao hơn hết thảy. Chúng ta phải đoàn kết lại đặng đánh đổ bọn đế quốc và bọn Việt gian đặng cứu giống nòi ra khỏi nước sôi lửa nóng.

Ai là người Việt Nam đều phải kề vai gánh vác một phần trách nhiệm: người có tiền góp tiền, người có của góp của, người có sức góp sức, người có tài năng góp tài năng. Riêng phần tôi, xin đem hết tâm lực đi cùng các bạn, vì đồng bào mưu giành tự do độc lập, dầu phải hy sinh tính mạng cũng không nề.

Hỡi các chiến sĩ cách mạng! Giờ giải phóng đã đến. Hãy phất cao cờ độc lập, lãnh đạo toàn dân đánh tan kẻ thù chung. Tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc đương vang dội bên tai các đồng chí! Máu nóng của bậc anh hùng đương sục sôi trong lòng các đồng chí! Chí phấn đấu của quốc dân đương chờ đợi sự lãnh đạo của các đồng chí!

Chúng ta hãy tiến lên! Toàn thể đồng bào tiến lên!

Đòan kết thống nhất đánh đuổi Pháp, Nhật!

Việt Nam cách mạng thành công muôn năm!

Thế giới cách mạng thành công muôn năm!

Ngày 6 tháng 6 năm 1941

NGUYỄN ÁI QUỐC

Nguồn: archives.gov.vn 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *