Trang chủ / Tài liệu lưu trữ

Tài liệu lưu trữ

Phông Hội đồng Văn hóa Giáo dục

moi

Số lượng tài liệu: 11 mét. Thời gian tài liệu: 1969-16/4/1975. Loại hình tài liệu: Tài liệu hành chính (giấy). Tình trạng vật lý: Một số bị rách, bị mối, dính kết. Công cụ tra cứu: Không 1. LỊCH SỬ ĐƠN VỊ HÌNH THÀNH PHÔNG: Hội đồng Văn hóa Giáo ...

Read More »

Phông Hội đồng Kinh tế Xã hội

khobq

Số lượng tài liệu: 9 mét. Thời gian tài liệu: 1970-4/1975. Loại hình tài liệu: Tài liệu hành chính (giấy). Tình trạng vật lý: Một số bị rách, bị mối, dính kết. Công cụ tra cứu: Không 1. LỊCH SỬ ĐƠN VỊ HÌNH THÀNH PHÔNG: Hội đồng Kinh tế Xã ...

Read More »

Phông nha Tổng Quản trị

khobq

Số lượng tài liệu: 14 mét. Thời gian tài liệu: 1972-4/1975. Loại hình tài liệu: Tài liệu hành chính (giấy). Tình trạng vật lý: Một số bị rách, bị mối, dính kết. Công cụ tra cứu: Không. LỊCH SỬ ĐƠN VỊ HÌNH THÀNH PHÔNG: Điều 66 của Hiến pháp VNCH ...

Read More »

Phông Phủ Thủ tướng VNCH

khobq

Số lượng tài liệu: 32894 hồ sơ. Thời gian tài liệu :1954-1975. Loại hình tài liệu: Tài liệu hành chính (giấy, bản đồ, ảnh). Tình trạng vật lý: Nhiều tài liệu bị ố, giòn, chữ mờ. Một phần tài liệu đã được tu bổ. Công cụ tra cứu: Mục lục, ...

Read More »

Phông Ủy ban Lãnh đạo quốc gia

ve sinh kho

Số lượng tài liệu: 15 mét. Thời gian tài liệu: 14/6/1965-31/10/1967. Loại hình tài liệu: Tài liệu hành chính (giấy). Tình trạng vật lý: Tài liệu trong phông một số hiện bị rách, giòn và ố nhiều. Công cụ tra cứu: Mục lục. LỊCH SỬ ĐƠN VỊ HÌNH THÀNH PHÔNG: ...

Read More »

Phông Hội đồng Quân nhân cách mạng

khobq

Số lượng tài liệu: 2 mét. Thời gian tài liệu: 1/11/1963-14/6/1965. Loại hình tài liệu: Tài liệu hành chính (giấy). Tình trạng vật lý: Tài liệu trong phông một số bị rách, giòn và ố nhiều. Công cụ tra cứu: Mục lục. LỊCH SỬ ĐƠN VỊ HÌNH THÀNH PHÔNG: Hội ...

Read More »

Phông Phủ Thủ hiến Nam Việt

khobq

Số lượng tài liệu: 178 mét. Thời gian tài liệu:  9/1945 – 04/8/1954. Loại hình tài liệu: Tài liệu hành chính (giấy). Tình trạng vật lý: Tài liệu trong phông đã xuống cấp, nhiều tài liệu đã bị giòn, mủn và rách nát. Công cụ tra cứu: Bộ mục lục ...

Read More »

Phông Phủ Thủ hiến Trung Việt

khobq

Số lượng tài liệu: 84,5 mét. Thời gian tài liệu: 1949-4/8/1954. Loại hình tài liệu: Tài liệu hành chính (giấy). Tình trạng vật lý: Tài liệu trong phông một số bị rách, bị mối, dính kết. Tài liệu hiện chưa được tu bổ. Công cụ tra cứu: Không. LỊCH SỬ ...

Read More »