Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Nội dung: Báo cáo
Văn bản dùng để :
  • Gửi cho cấp trẻn đổ tường trình hoặc xin ý kiến về một hoặc một số vấn đè, vụ việc nhất định.
  • Tổng kết hoặc sổ kết công tác đã qua và dự kiến cồng tác sắp tối của một CÖ quan, tổ chức.
Trình bày một vấn đè, mội sự việc hoặc một đè tài trưóc hội nghị hoặc trước một ngưòi hay một cơ quan có trách nhiệm Iheo chế độ đã quy định.