Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Nội dung: Báo cáo - Report
Bản ghi chính thức tổng kết về tình hình, kết quả các hoạt động của cơ quan, tồ chức trong một khoảng thời gian nhất định, hoặc văn bản gửi cho cơ quan cấp trên theo một yêu cầu cụ thể
Nội dung của báo cáo bao gồm:
ỉ. Phần Mở đầu:
Có thể nêu những điểm chính về nhiệm vụ, chức năng của cơ quan, tổ chức về chủ trương, công tác do cấp trên định hướng xuống. Đồng thời nêu những điều kiện, hoàn cảnh có ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện các chủ trương và nhiệm vụ trên.
2. Kết cấu nội dung:
- Kiểm điểm những việc đã làm, những việc chưa hoàn thành,
- Những ưu khuyết điểm của quá trình thực hiện,
- Đánh giá kết quả, rút ra bài học kinh nghiệm.
3. Kết luận báo cáo:
- Phương hướng, mục tiêu phấn đấu tiếp tục,
- Ghi nhiệm vụ cụ thể khắc phục các tồn tại, khuyết điểm.
4. Các biện pháp tổ chức thực hiện:
- Những kiến nghị vói cấp trên,
- Nhận định về những triển vọng.
Hình thức của báo cáo:
Báo cáo cần viết bằng ngôn ngữ hành chính dễ hiểu, những thông tin bằng số liệu, sự kiện, có thể dùng biểu mẫu minh hpa trực tiếp.
Khi đánh giá tình hình, phải dùng các sự kiện, sổ liệu khách quan. Đối với các báo cáo chuyên đề, có thể dùng bảng phụ lục để tổng hợp các số liệu liên quan đến nội dung báo cáo, có thể lập bảng thống kê các biểu mẫu so sánh, các tài liệu tham khảo trong phần phụ lục.
Đối vói các báo cáo quan trọng, cần tổ chức cuộc họp hoặc hội nghị để lấy ý kiến đóng góp, bổ sung, sửa đổi bản dự thảo báo cáo cho thống nhất và khách quan.
Đổi vói bản báo cáo gửi lên cấp trên, báo cáo trước hội nghị, báo cáo chuyên đề... cần phải cố sự xét duyệt của lãnh đạo trước khi gửi, nhằm thống nhất với các quyết định quản lý và các thông tin khác mà người lãnh đạo chủ chốt đã cung cấp cho cấp trên hoặc hội nghị.
Thể thức và kỹ thuật trình bày báo cáo thực hiện theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.