Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Tờ giấy dẩy bọc ngoài của ho sơ
Bìa hồ sơ có một số loại như bìa somỉ giấy, bìa sormi nilon, bia kẹp, bìa lò xo, bìa (cập) dây...
Những bìa có in sẵn một sổ thông tin của hồ sơ thường được dùng là bìa giấy.
Thông tín bên ngoài bìa hồ sơ giấy bao gồm:
- Tên cơ quan, tổ chức quản lý hồ sơ,
- Số văn thư,
- Tên hồ sơ viết dưới chữ HỒ sơ,
- Từ ngày.. .tháng...năm.. .đến ngày .. .tháng.. .năm...
- Gồm tờ,
- Thời hạn bảo quản,
- Mục lục số,
- Hồ sơ số.
Hai thông tin cuối được điền khi hồ sơ được giao nộp vào lưu trữ.
Mầu bìa hồ sơ được thiết kế theo tiêu chuẩn do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành.
Đìa hồ sơ được làm bằng giấy tốt thường in tờ Mục lục văn bàn trong hồ sơ và Chứng từ kết thúc của hồ sơ ngay mặt trong của bìa hồ sơ.