Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Chữ viêt tay cùa một cá nhản còn lưu lại, thường là của những người lãnh đạo cáp cao, hoặc người đã mát
Trong công tác lưu trữ. thường được dừng ”bút tích lãnh tụ” hoặc ”bút tích lãnh đạo” để chi nhũng dòng chữ viết tay của lãnh tụ, hoặc lãnh đạo ghi bên lề văn bản chi đạo nhũng nhiệm vụ cụ the, hoặc sủa chửa văn bán. Những hồ so có bút tích lãnh tụ trong văn bản được coi là có giá trị nồi bật. Vậy khi biên mục hồ sơ cần ghi rõ những thông tin này và còn được ghi vào công cụ tra cứu của tải liệu.
Đổi với tài liệu lưu trữ hình thành do hoạt động của một cơ quan, tỗ chức thường không có ”bút tích lãnh tụ”, vậy dùng ”bút tích lãnh đạo” để chi những hồ sơ có bút tích của người đứng đầu cơ quan, ví dụ của Bộ trưởng, để lưu ý khi xếp loại giá trị của tài liệu lưu trữ.
Trong tài liệu lưu trữ gia đinh, dòng họ chữ ”bút tích” dược dùng đẻ chi những văn tự, tài liệu còn lưu dược nét chữ của cụ tổ, của người đúng đầu dòng họ, chi họ đã mất.