Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Nội dung: Bút tích
Những bản thảo viết tay, lời phê duyệt hoặc sửa chữa của chính tác giả hoặc của nhà chức trách có thẩm quyền