Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Nội dung: Băng hình
Tài liệu nghe nhìn, dùng để ghi và làm tái hiên thông tin bằng hình ảnh và âm thanh lên băng từ tính