Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Bàn sửa lại các sai sót của văn bản đã phát hành
Khi đính chính các văn bản sai sót đã ban hành, phải chú ỷ đến thể loại văn bản đính chính và thẩm quyền đính chính.
Nếu vãn bản đã phát hành có sai sót về nội dung văn bản thì văn bản đó phải được sửa đổi, thay thế bằng văn bản khác có hình thức (thể loại) tương đương của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.
Nếu văn bản phát hành có sai sót về thể thức, kỹ thuật trình bày hoặc thù tục ban hành văn bán thì phải được đính chính bằng một văn bản hành chính của cơ quan tổ chức ban hành văn bán.