Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Bản vẽ miêu tà khái quát, thu nhỏ một vùng lãnh thồ, một không gian, địa điếm và được hiến thị bằng hệ thong kỷ hiệu quy ước
Bàn đổ có thể được phân thành các nhóm chính theo tỷ lệ, theo nội dung, theo mục đích sử dụng, theo lãnh thổ... Trong từng nhóm chính lại chia ra các nhóm nhỏ với những loại bản đồ khác nhau.
- Theo tỷ lệ, bản đồ được chia thành ba nhóm:
+ Bản đồ tỷ lệ lớn,
+ Bản đồ tỷ lệ trung bình,
+ Bản đổ tỳ lệ nhỏ.
- Theo nội dung, bản đồ được chia thành hai loại:
+ Bàn đồ địa lý chung,
+ Bản đồ chuyên đề.
- Theo mục đích sử dụng, bàn đồ được chia thành:
+ Bản đồ tra cứu,
+ Bản đồ giáo khoa, quân sự, hàng hải...
- Theo lãnh thổ, bản đồ được chia thành:
+ Bản đồ thế giới,
+ Bản đồ bán cầu,
- số chứng minh nhân dân, cấp ngày, tại,
- Địa chỉ thường trú,
- Khảng định của người viết Di chúc về quyền sở hữu tải sản theo Di chúc cho người thụ hưởng,
- Người làm chứng (nếu cần, có thể mời 2 người),
- Ngày tháng năm sinh,
- Số chứng minh nhân dân, cấp ngày, tại,
- Địa chỉ thường trú,
- Khảng định của người viết Dỉ chức: hai nhân chửng được lựa chọn do người viết Di chúc mời đến, họ không thuộc những người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật, không phải là người có quyền, nghĩa vụ tài sản ỉiên quan tới nội dung Di chúc, họ có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.
- Số lượng bản Di chúc được viết (ít nhất 3 bản),
- Thủ tục công chứng,
- Ký tên và ghi rõ họ và tên của người viết Di chúc (bên phải) và nhân chủng (bên trái).