Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Nội dung: Bản Fax - Facsimile
Văn bản điện tử được chuyển phát nhanh bằng bản sao (copy) trực tiếp từ bản nguồn qua hệ thong truyền thông đến thiết bị nhận tin của người nhận
Bản Fax được rà quét từ bản gốc, đổi thông tin thành tín hiệu, rồi phát qua đường dây điện, hoặc qua kỹ thuật truyền thông khác đến máy nhận. Máy nhận cắc tin hiệu được gùi đến, sau đó đổi tín hiệu ngược lại và in thành bản sao lên giấy.
Chữ ”fax” có nguồn từ tiếng Latin (fax là tạo ra, simile là tương tự).
Ngày nay, kỹ thuật fax thay thế kỹ thuật liên lạc bằng điện tín trong thập niên 1980. Tuy rẳng kỹ thuật gửi văn bản bằng fax dẩn dần bị email thay the, song fax vẫn được sử dụng vì nhũng lợi thế riêng nhu, các loại vàn bản quan trọng khi gửi không bị mất hoặc hoặc bi tiết lộ. Ngoài ra, hiện nay một số nước công nhận giá trị pháp lý của chữ ký trên văn bản gửi fax.
Trong công tác văn thư cần lưu ý đến kỹ thuật quản lý các bản fax. Loại bản fax được in bằng giấy cuộn in nhiệt dễ bị phai mờ nhanh. Vì vậy, nếu bản fax có giá tri bảo quản lâu dài, phải yêu cầu cơ quan gửi bản chính sau khi dà nhận dược bản fax, hoặc có thể chụp lại bản fax để bảo quản.