Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Văn bản chính thức cam đoan làm đủng những điều đã hứa
Bản cam kết được làm thành văn và được những người trong cơ quan, tổ chức hoặc trong một đơn vị hành chính, một khu vực dân cư ký tên cam đoan thực hiện đúng những điều được ghi trong văn bản. Bản cam kết giúp cho công tác quản lý hành chính được chủ động và khảng định được những mong muốn của người quản lý.
Trong công tác văn thư và lưu trữ, bản cam kết thường được sử dụng trong các trường hợp thuộc thủ tục hành chính như sau: Thủ trưởng cơ quan cam kết thực hiện áp dụng ISO trong công tác văn thư lưu trữ ở công sở của mình, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan lưu trữ cam kết thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy ừong kho lưu trữ.
Trong các hoạt động xã hội, bản cam kết thường được sử dụng trong việc bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh nội bộ, hoặc cam kết thực hiện đúng những quy định của Nhà nước trong các dịp ngày lễ, ngày tết, ví dụ cam kết không đốt pháo trong dịp Tet nguyên đán.
Mầu Bản cam kết thực hiện theo Thông tư số 01/2011/TT- BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bán hành chính.