Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Nội dung: Bản can

Tài liệu được thực hiện trên giấy can. Cơ sở để lập bản can là bản gốc. Bản can cho phép in ra nhiều bản sao in bằng các phương pháp kỹ thuật khác nhau.