Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Nội dung: Bản chính
Bản hoàn chỉnh làm ra lần đầu tiên của văn bản, có chữ ký trực tiếp của ngườỉ có thẩm quyền và là bản cơ sở để làm ra các bản sao. Bản chính có thể được lập thành nhiều bản và có giá trị như nhau