Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Bản hoàn chỉnh về nội dung, thể thức văn bản và được cơ quan, tổ chức ban hành
Khi xây dựng văn bản để phái, hành, người ký văn bản có thể ký một bản, sau đó văn thư cơ quan nhân bản đã có chữ ký để làm các thủ tục phát hành. Vậy bản có chữ ký trực tiếp gọi là bản gốc. Bản được nhân bản từ bàn gốc, sau khi làm đủ các thủ tục phát hành, gọi là bản chính. Cơ quan phát hành văn bản lưu ít nhất 2 bản: bản gốc lưu tại văn thư, bản chính lưu tại hồ sơ.
Sổ ỉượng bản chính cần phát hành của một văn bản do người ký văn bản quyết định.
Trong công tác lưu trữ, bản gốc, hoặc bản chính là bản có giá trị cao nhất để lựa chọn đưa vào hồ sơ lưu trữ.