Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Công cụ tra cứu khoa học của các xuất bản phẩm văn kiện dùng để giải thích rõ hơn những nội dung cần thiết (sự vật, sự kiện, tên người...) được nhấc đến trong các tài liệu công bố. Trong các xuất bản phẩm văn kiện thường có các bản chi dẫn : tên người, địa dư, thời gian, sự vật.

  • Bản chỉ dẫn tên người là danh sách họ tên xếp theo vần chữ cái của những người được nêu trong các tài liệu công bố kèm theo sự giải thích một số đặc điểm cơ bản về người đó.
  • Bản chỉ dẫn địa dư là danh sách tên riêng các địa điểm được nêu trong các tài liệu công bố kèm theo sự giải thích một số đặc điểm cơ bản về địa điểm đó.
  • Bản chỉ dẫn thời, gian là danh sách các ngày tháng năm xếp theo thứ tự thời gian xẩy ra các sự kiện lịch sử đã công bố trong các tài liệu, kèm theo sự giải thích các đặc điểm chủ yếu về sự kiện đó.

Bản chỉ dẫn sự vật là danh sách tên các sự vật xếp theo vần chữ cái được nêu ra trong các tài liệu công bố kèm theo sự giải thích những đặc điểm cơ bản về từng sự vật đó