Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Nội dung: Bản gốc
Bản thảo cuối cùng được ký duyệt để làm bản chính của một văn bản.  Bản thảo của một tác phẩm hoặc công trình nghiên cứu được dùng để in ấn