Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Nội dung: Bản lưu
Bản sao lại nguyên văn của một văn bản, bản sao thường được sao từ bản chính hoặc bản sao khác có giá trị như bản chính