Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Văn bản lựu lại văn thư hoặc hồ sơ khi phát hành văn bản. Việc lưu văn bản thường được áp dụng cho văn bản đi. Khi phát hành văn bản, phải lưu ít nhất hai bản. Bản góc lưu tại văn thư của cơ quan, tổ chức vào Tập công văn lưu để phục vụ yêu cầu tra cứu, hoặc kiểm tra độ chính xác của các bản đã phái hành khi cần, bản chính lưu tại hồ sơ của đơn vị được giao nhiệm vụ soạn thảo văn bản và thụ lý hồ sơ. Như vậy, khái niệm "Tập công văn lưu" chi áp dụng cho văn bản đi. Đối với văn bản đến, việc lưu văn bản được áp dụng như sau: Văn bản đến là văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý dược áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, không liên quan đến công việc cụ thể, thì văn phòng sao gửi lãnh đạo và các đơn vị thuộc cơ cẩu tổ chức cảa cơ quan. Còn bản chính của văn bản đến lưu vào hổ sơ nguycn tắc của đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng với nội dung của văn bản. Ví dụ, văn bản đến là Luật Cán bộ công chức thì lưu tại hồ sơ nguycn tắc của Phòng tổ chức cán bộ.- Văn bản đến có liên quan đến một vụ việc có hồ sơ thì lưu tại hồ sơ của đơn vị được giao nhiệm vụ thụ lý công việc đó.- Văn bản đến để biết, không liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, ví dụ như thông báo chữ ký, mẫu dấu, thông báo đồi tên doanh nghiệp... thì sau khi thông báo xong, lưu tại văn phòng cơ quan để bảo quản tạm thời, không cần giao nộp vảo lưu trữ hiện hành của cơ quan, tổ chức.