Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Nội dung: Bản sao in
Tài liệu được lập ra từ bản can bằng các phương pháp kỹ thuật khác nhau. Bản sao in thường được dùng để trực tiếp thi công các công trình xây dựng cơ bản và chế tạo các sản phẩm cổng nghiệp