Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Bản sao đầy đủ, chỉnh xác nội dung của bản sao y, được trình bày theo thể thức quy định
Bản sao lục là bản được sao lại từ bản sao y bản chỉnh.
Thể thức và kỹ thuật trình bày bản sao lục thực hiện theo
Thông tu liên tịch số SS/TILT-BNV-VPCP ngày 06/5/2005 của Bộ Nội vụ vi Văn phòng Chinh phù hướng dẫn về thể thức vi kỹ thuật trinh bảy văn bản và Thông tu sổ 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức vả kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.