Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Bản sao lẩn đau và lần thứ hai
Theo quy định của pháp luật về công tác văn thư, bàn sao lần đầu gọi lả bản sao y, trích sao. Bản sao lần thứ hai được gọi là sao lục.
Khi sao văn bản cả lần thứ nhất và lần thứ hai đều phải thực hiện đầy dù các thể thức của bàn sao.
Khi sao các hợp đồng và các giắy tờ về quan hệ dân sự, kinh tể, thương mại, bằng cấp.. .phải thực hiện sao cõng chúng.