Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Bản chụp hoặc đảnh máy lọi chinh xác từ bàn chinh của Mứu bản có xác nhận cùa cơ quan, to chức sao văn bản
Cấc hình thức bản sao bao gồm: Sao y, Trích sao và Sao lục.
Thẻ thức sao văn bản:
- Tên loại bản sao: Chọn Sao y, Trích sao hoặc Sao lục,
- Tên ca quan, tổ chức sao vin bản,
• Sổ, ký hiệu bản sao,
* Địa danh, ngấy thảng năm sao,
- Chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền,
- Dấu cơ quan, tổ chức sao văn bản,
- Nơi nhận.
Thẩm quyền sao văn bản: Tất cả các cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân, khi có một bản chính, đều được sao văn bản. Người ký bản sao ừong một cơ quan, tổ chức do quy chế làm việc hoặc quỵ chế công tác văn thư của ca quan, tổ chức quy định. Thông thường là chánh văn phòng hoặc trưởng phòng hành chính ở cơ quan, tổ chức không có văn phòng được thừa lệnh của người đứng đầu cơ quan, tổ chức ký bản sao và đóng dấu của cơ quan, tổ chức.
Các văn bản, tài liệu chuyên ngành, vỉ dụ bằng cấp đào tạo, giấy phép kỉnh doanh..khi cần nhân bản, phải sao công chứng, không sao như vãn bản hành chính.
Kỹ thuật trình bày bản sao thực hiện theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.
Bản sao y bản chính - Legal copy of orỉginal document
Bản sao đầy đủ, chỉnh xác nội dung của văn bản và được trình bày theo thể thức quy định
Bản sao y bản chính phải được thực hiện từ bản chính.
Thể thức và kỹ thuật trình bày bản sao y bản chính thực hiện theo Thông tư liên tịch số 55/TTLT-BNV-VPCP ngày 06/5/2005 cùa Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản và Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức vi kỹ thuật trình bày văn bản hành chỉnh.
Bản thảo văn bản - Manucript
Bản được viết hoặc đánh máy, hình thành trong quả trình soạn thảo văn bàn của cơ quan, tổ chức
Tuỳ theo độ phức tạp của văn bản, khi soạn thảo một văn bản, cỏ thể có một bản thào, hoặc nhiều bản thảo. Các bản thảo trung gian cùa văn bản có độ phúc tạp cao được người tham gia xây dựng văn bản góp ý, sửa chữa qua việc đọc trục tiếp văn bản, hoặc qua hội thảo, để biên tập lại thành bản thảo hoàn chinh. Bản thảo cuối cùng đã hoàn chinh được người ký văn bản phê duyệt để đánh máy lại và làm ra bản gốc và các bản chính phát hành.
Bán thảo của vàn bản hành chính được người cỏ thẩm quyền ký văn bản phê duyệt trực tiếp vào bản thảo, hoặc vào hồ sơ xây dựng văn bản, thường gọi là ”ký tắt” văn bản.
Bản thào của văn bản quy phạm pháp luật được phc duyệt, hoặc thông qua theo trình tự, thủ tục của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Bản thiết kế công trinh - Drawing of Project
Bàn vẽ thiết kế và thuyết minh kèm theo để thực hiện thì câng công trinh
Trong hồ so xây dựng, cảc bản vẽ thiét kc công trinh đồng vai trò quan trọng nhất để thi công công trình. Ngoải bản võ thiết kể, cảc thuyét minh giúp cho bản v6 được sáng' tỏ hơn, vì nhiều chi tiết kỹ thuật thi công không có khả ning thể hiện được hết trên bản vẽ. Đương nhiên, một công trình xây dựng còn nhiều tài liệu khác về quản lý công trình và bản dự toán kèm theo.
Riêng về bản vẽ thiết kế công trình, tùy theo hạng mục và các bước lập dự án công trình, có các loại bản vẽ thiết ké như sau:
- Bản vẽ thiết kế cơ sở,
- Bản vẽ thiết kế kỹ thuật,
- Bản vẽ thiết kế thi công,
- Bản vẽ thiết kế hoàn công.
Ngoài ra, tùy theo quy mô công trình xây dựng, quá trình thi công công trình còn đòi hỏi số lượng các bước thiết kế: thiết kế một bước, thiết kế hai bước và thiết kế ba bước.