Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Bàn sao một phan nội dung của văn bàn và được tình bày theo thể thức quy định
Bản bích sao phải được thực hiện từ bàn chính.
Thể thức và kỹ thuật trình bày bàn sao thực hiện theo Thõng tư licn tịch sổ 55/TTLT-BNV-VPCP ngày 06/5/2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về thề thức và kỹ thuật trình bày văn bản vả Thông tu sổ 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thúc và kỹ thuật trình bày văn bản hành chinh.