Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Văn bản giống nhau tổn tại trong một đơn vị bảo quản
Bản trùng sinh ra từ việc sao in, nhãn bản dẻ phát hành vin bản trong văn thư. Khi nhân bản để làm thủ tục phát hành vin bản, các cơ quan, tổ chúc phải Um đù sổ lượng bàn đồ phát hành. Nhung trong quá trình quản lý vàn bản, hoặc lập hồ sa, thường xẩy ra hiện tuọng trong cùng một don vị bảo quản cỏ các bản trùng. Khi gập trường hợp có bản trùng, cần chọn một bàn đề lưu vảo hổ so.
Nhung trong một kho lưu trữ, khi cỏ các vin bản giồng nhau ờ những don vị bảo quần khác nhau, hoặc phông lưu trừ khác nhau, thi không gọi là bàn trùng.