Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Nội dung: Bản văn
Phần trình bày nội dung của văn bản chủ yếu bằng văn tự. Một văn bản có thể trình bày bằng văn tự hoặc kết hợp văn tự với hình vẽ, biểu đồ v.v... có các loại bản văn như bản văn dự thảo, bản văn