Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Nội dung: Bản vẽ gốc
Bản vẽ được thực hiện trên giấy vẽ vói đủ các tiêu chuẩn của bản vẽ và là cơ sở để lập bản can. Bản vẽ gốc được sử dụng trong các lĩnh vực xây dựng cơ bản và chế tạo máy, Bản vẽ gốc sẽ được hủy sau khi đã lập được bản can.