Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Bản vẽ bộ phận công trình, hoặc công trình xây dựng hoàn thành, trong đỏ thể hiện kích thước thực tể so với kích thước thiết kể
Bản vẽ hoàn công được ỉập trên cơ sở bản vẽ thiết kế thỉ công đã được phê duyệt. Mọi sửa đổi so với thiết kế được duyệt phải được thể hiện trên bản vẽ hoàn công.
Trong trường hợp các kích thước, thông số thực tế thi công của bộ phận công trình xây dựng đúng với các kích thước, thông số của thiết kế bản vẽ thi công thì bản vẽ hoàn công ỉà bản copy của bản vẽ thi công.
Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm ỉập bản vẽ hoàn công bộ phận công trình xây dựng và công trình xây dựng.
Trong bản vẽ hoàn công phải ghi rõ họ tên, chữ ký của người lập bản vẽ hoàn công. Người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thi công xây dựng phải ký tên và đóng dấu, người giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư ký tên xác nhận trên bản vẽ.
Các yêu cầu của bản vẽ hoàn cộng:
- Phải phản ảnh trung thực kết quả thực hiện thực tế thi công ngoài hiện trường, không được tự bỏ qua các sai sổ,
- Phải được lập ngay tại thời điểm nghiệm thu, không được hồi ký hoàn công,
- Phải thể hiện rõ ràng những chỉnh sửa, thay đổi để sử dụng thuận tiện và chính xác trong việc khai thác, sử dụng và quản lý, bảo trì công trình.