Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Bản mục lục liệt kê tiêu đề các tài liệu không được công bố trong xuất bản phẩm nhưng đươc sử dụng để làm chú giải và các công việc khác trong qúa trình biên tập xuất bản phẩm. Tiêu đề các tài liệu không công bố thường được sắp xếp theo các phần của xuất bản phẩm, theo thời gian, hoặc kết hợp các phần của xuất bản phẩm với vần chữ cái tên gọi của tài liệu.