Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Danh mục các nhóm hổ sơ mâu, tiêu biêu có ghi thòi hạn bảo quản để hướng dân việc xác định thời hạn bảo quản cho
từng hồ sơ cụ thế đôi với hẻ sơ cùa bàng thời hạn bảo quản của tùng cơ quan riềng biệt
Bảng thời hạn bão quần mẫu có nội dung giổng như bàng thời hận bảo quẩn tiêu biểu, song được bien soạn phục vụ chủ yếu cho công tác htróng dẫn nghiệp vụ xác định thời hạn bảo quản và cho các hổ sơ của bảng thòi hạn bào quản dổi với từng cơ quan, tổ chúc. Trong bảng thời hạn bảo quản mẫu có các nhóm ho sơ cụ thẻ để lảm mẫu cho công tie xác định giá trị tải liệu và cho việc xây dựng bảng thời hạn bảng thời hạn bảo quản của các cơ quan, tổ chức.
Bảng thàri hạn bảo quản tiêu biểu - General typical records schedule
Danh mục các nhóm hồ sơ. tài liệu tiêu biến, điền hình cùa một ngành cỏ ghi then hạn bào quản và giả trị báo quàn được sử dụng cho việc xác định giá trị tài liệu và cho việc xây dụng báng then hạn bảo quản cùa các cơ quan, tổ chức
Bảng thòi hạn bảo quản tiêu biểu lả một trong các loại công cụ xác định giá trị tải liệu để hướng dẫn lựa chọn tài liệu tiêu biểu, điền hình cỏ giá trị lịch sử (giá trị bảo quản vĩnh vicn) và hướng dẫn ghi thời hạn bảo quàn cho hồ sơ cụ the của cảc cơ quan, tổ chức trong ngành. Bảng thời hạn bảo quản ticu bicu khác với bảng thời hạn bảo quản thòng thuờng là chủng được áp dụng rộng rii cho toàn ngành, cho nhiều lĩnh vực, nhưng không cụ thể cho từng hổ sơ, mả chi cho các nhỏm hồ so tiêu bicu. Từ dó, người sử dụng cỏ thẻ tham khảo đề ghi thời hạn bão quản cho từng hồ sơ cụ thể trong danh mục hồ sơ của cơ quan mình.
về cắu tạo, bảng thời hạn bảo quản cũng có ba phần: phần mở đầu, phần danh mục các nhóm hồ sơ, tài liệu tiêu biểu có thời hạn bảo quản hoặc giá trị bảo quản, phần hướng dẫn sử dụng. Phần danh mục các nhóm hồ sơ, tài liệu tiêu biểu có các loại thời hạn và giá trị bảo quản là:
- Vĩnh viễn,
- Lâu dài,
- Tạm thời.