Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Danh mục tài liệu ngành hoặc liên ngành với chức năng tưong tự như nhau có chi dẫn thời gian bảo quản tính theo năm hoặc theo giá trị lưu trữ dùng để làm công cụ xác định giá trị tài liệu. Thời hạn bảo quản thường được ghi cho các nhóm hồ sơ, tài liệu. Các cơ quan trong ngành hoặc liên ngành sẽ dùng bảng thơi hạn bảo quản tài liệu tiêu biểu làm mẫu để ghi cho từng hồ sơ tài liệu trưóc khi hồ sơ, tài iiộu đó đưóc thu nhận vào bảo quản ỏ lưu trữ hiện hành,