Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Tong hợp các biện pháp bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ đề phòng sự cổ làm hư hại tài liệu lưu trữ bản gốc, đồng thời phục vụ yêu cầu khai thác tài liệu được thuận tiện
Bảo hiểm tài liệu lưu trữ thường áp dụng cho những tài liệu có giá trị cao để đề phòng mọi trường hợp có thể xảy ra: làm mất, hoặc hư hại do thiên tai đối với tài liệu lưu trữ. Việc bảo hiểm tài liệu lưu trữ đã được quy định trong Điều 17, khoản 3 của Pháp lệnh lưu trữ quốc gia do ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua ngày 04/4/2001 là: ”Tài liệu lưu trữ đặc biệt quý, hiếm phải được bảo quản theo chế độ bảo hiểm tài liệu lưu trữ”.
Các phương pháp bảo hiểm tài liệu thường dùng ỉà chụp microfilm. Ngày nay, ngoài việc chụp microfilm kỹ thuật số, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước đã ứng dụng công nghệ thông tin với đĩa CD-ROM để bảo hiểm tài liệu lưu trữ. Toàn bộ tài liệu ỉưu trữ của một khối tài liệụ được tiến hành bảo hiểm gọi là ”Phông bảo hiểm”. Phông bảo hiểm được sao thành 2 bản: một bản được bảo quản ở kho lưu trữ bảo hiểm tách rời nơi bảo quản bản gốc, bản chính, một bản để phục vụ độc giả khai thác, sử dụng tài liệu.
Ngay từ đầu năm 2000, Cục Lưu trữ Nhà nước đã trình Dự án xây dựng Trung tâm bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia. Trung tâm này là một cơ quan trực thuộc Cục Lưu trữ Nhà nước có nhiệm vụ thực hiện các biện pháp bảo hiểm, trước hết cho tài liệu lưu trữ quốc gia có giá trị toàn quốc do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước đang quản lý trực tiếp.
Nhiệm vụ quan trọng nhất của việc bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia là phân loại các nhóm giá trị tài liệu để xác định những tài liệu lưu trữ là đối tượng được áp dụng các biện pháp bảo hiểm. Từ kết quà lựa chọn này, cơ quan lưu trữ sẽ lựa chọn các biện pháp kỹ thuật bảo hiểm và cân đối khả năng tải chính cho yêu cầu bảo hiểm tài liệu lưu trữ.