Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Nội dung: Bảo tầng - Museum
Nơi lưu giữ những hiện vật, tài liệu có ỷ nghĩa lịch sử, phản ánh nền văn hóa, lịch sử của một dân tộc
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, nội dung hiện vật, bảo táng được phân ra các loại: Bảo tàng lịch sử, Bảo tàng quân đội, Bảo tàng cách mạng, Bảo tàng mỹ thuật, Bảo tàng sinh vật...
Bảo tàng vừa là một cơ sở khoa học, vừa là một trung tâm văn hóa, có tính khoa học cao và tính xã hội rộng lớn. Bảo tàng có các chức năng, nhiệm vụ cụ thể như: nghiên cứu khoa học, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, phục chế, trung bày, trình diễn, để giới thiệu và giáo dục về những giá trị lịch sử - văn hóa của các dân tộc trong và ngoài nước, cung cấp tư liệu nghiên cứu lịch sử, đào tạo cán bộ nghiên cứu, nghiệp vụ, ...
Bảo tàng củng lưu trữ, khảo cổ, thư viện là những cơ quan cung cấp các nguồn tư liệu nghiên cứu lịch sử quan trọng nhất trong một quốc gia. Trong một bảo tảng và lưu trữ đều có tài liệu có giá trị lịch sử, nhưng thẩm quyền cùa lưu trữ là bảo quản các bản gốc, bản chính của tải liệu, còn bảo tàng bảo quản các bản sao của tải liệu.
Để việc trưng bày, giới thiệu các nguồn tư liệu lịch sử có hiệu quả cao, bảo tàng thường phối hợp với lưu trữ tổ chức các cuộc triển lãm theo các chủ đề vào các ngày lịch sử của dân tộc.