Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Văn bản ngoại giao do chỉnh phủ hoặc bộ ngoại giao công bổ, trình bày lịch sử một một vấn để để tranh thủ dư luận quốc tế
Khi Việt Nam trình đom gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới lèn Ban công tác xét duyệt, bàn Bị vong lục của Việt Nam thực chắt là bản tóm tắt toàn bộ hệ thống co chế, chinh sách kinh te, thương mại của Việt Nam. Bị vong Lục không chi giới thiệu tông quan về nền kinh tế, các chính sách kinh tế vĩ mô, cơ sò hoạch định và thực thi chinh sách, mà còn cung cấp các thông tin chi tiết về chính sách liên quan tói thương mại hàng hóa, dịch vụ và quyền sở hữu trí tuệ.
về thề thức văn bản, bị vong lục được xây dựng như một văn bán chuyên ngành ngoại giao, theo thông lệ quốc tế, không có chữ ký và không đóng dấu. Trong văn kiện, trình bày cặn kẽ các khía cạnh thục tế hay pháp lý, phân tích và chửng minh quan điêm của bên hữu quan đồi với vấn đề đã được đề cập trong trao đoi thư tín ngoại giao.
Bị vong lục có thề là văn kiện bổ sung cho công hàm ngoai giao hoặc cho cuộc bao đôi miệng. Neu bị vong lục gũi đi như một van kiện riêng rẽ, thì được đánh máy trên mẫu giấy còng hàm cùa cơ quan chủ quán ngoại giao hoặc co quan đại diện ờ nước ngoài, trong dó không ghi người nhận và lời chào, cuối văn kiện ghi Dơi gùi, ngày gũi, nhung không đóng dấu vả có thể có chữ ký. Nếu bị vong lục gửi kèm theo một công hàm ngoại giao thì dược đánh máy trên mẫu giấy trang không có quốc hiệu hoặc tiêu đề, không ghi noi gửi, ngày gửi vả không đóng dấu. Khi phát hành văn bản, bi vong lục có the được trao tay trong một cuộc gặp.